Услуги

    СЛИВЕНСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА предлага на своите членове следните услуги:


Вписване в единния Търговски регистър на БТПП.

Вписване на Търговски представителства на чуждестранни лица

Издаване на серификати с данни от Единния Търговски регистър

Издаване и заверка на външно-търговски документи

Издаване на сертификати за форсмажор

Съдействие за заверка на покани-декларации за бизнеспътуване на чужденци в Република България

Консултации, изложби, бизнес-прояви и др.ВПИСВАНЕ В ЕДИННИЯ ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР НА БТПП

Вписването в Единния търговски регистър на БТПП е доброволно. В него се регистрират български търговци, създадени на основание Търговския закон, организации, сдружения и други стопански субекти, създадени на базата на други закони и нормативни актове (Закон за кооперациите, Закон за лицата и семейството, Постановления на МС). Вписаните в Единния търговски регистър стопански субекти са асоциирани членове на БТПП.
Необходими документи за регистрация:

 • заявление
 • фотокопие от решенията за регистрация на търговеца в съответния окръжен (градски) съд и актуално удостоверение
 • фотокопие от публикацията на решението на съда в Държавен вестник ;
 • фотокопие от учредителния акт на търговеца (решение на органа, който го образува, учредителен договор, устав или друг акт, предвиден от закона);
 • фотокопие от карта за идентификация по регистър "БУЛСТАТ";
 • спесимен, в оригинал, от подписа на лицето (лицата), представляващо(и) търговеца, съгласно съдебното решение:
      - заверен нотариално или
      - положен пред упълномощен служител от бюро "Търговски регистър" на БТПП;
 • специално, нотариално заверено пълномощно в оригинал или нотариално заверен препис от него, от името на представляващия търговеца, съгласно съдебното решение, за други лица, оторизирани да подписват документи, свързани с външнотърговската дейност на фирмата;
 • спесимен, в оригинал, от подписа на всяко упълномощено лице,
      - заверен нотариално или
      - положен пред упълномощен служител от бюро "Търговски регистър" на БТПП;
      - удостоверен с подписа на представляващия търговеца по съдебна регистрация.
 • надлежно попълнена регистрационна карта по образец на БТППВПИСВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА

В Търговския регистър задължително се вписват Търговските представителства на чуждестранни лица, на основание чл.6, ал.1 от Закона за чуждестранните инвестиции. В този смисъл, решението на БТПП за регистрация на търговско представителство има конститутивно действие.
Необходими документи за регистрация:

 • заявление
 • официален препис от регистрацията на чуждестранното лице, издаден от компетентен орган съгласно местния закон, заверен за автентичност от:
    - консулската служба към Посолството на Р България в съответната страна;
    - консулската служба на съответната страна в Р България;
    - от друга консулска служба, която представлява интересите на съответната страна в Република България;
    - Апостил съгласно чл. 5 на Хагската конвенция.
 • Документът трябва да бъде придружен с легализиран превод на български език.
 • официален документ, издаден от компетентен орган по регистрацията на чуждестранното лице съгласно местния закон, удостоверяващ лицата, представляващи и задължаващи чуждестранното лице, заверен за автентичност, в съответствие с изискванията на предходната точка, придружен с легализиран превод на български език.
 • решение на управителния съвет на чуждестранното лице за откриване на Търговско представителство в Р България.
 • специално, нотариално заверено пълномощно в оригинал, или оригинално заверен препис от същото, издадено от представляващия чуждестранното лице, на лицето, което ще регистрира и управлява представителството в Р България, заверено за автентичност, по реда на предходните точки, с легализиран превод на български език.
 • оригинал на спесимен от подписа на представляващия търговското представителство в Р България, заверен нотариално или положен пред оторизиран служител от бюро "Търговски регистър" на БТПП.
 • попълнена информационна карта по образец на БТПП


ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ С ДАННИ ОТ ЕДИННИЯ ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР

Сертификати с данни от Търговския регистър, на български и чужди езици, удостоверяващи статута на българските търговци. Документите служат за легитимиране пред чуждестранни партньори, посолства, митници, банки, при регистрация на дружества или търговски представителства в чужбина, за участие в международни търгове, конкурси, проекти и др.;ИЗДАВАНЕ И ЗАВЕРКА НА ВЪНШНО-ТЪРГОВСКИ ДОКУМЕНТИ

БТПП е единствената организация в РБългария,
акредитирана от Международната търговска камара – Париж,
да издава сертификати за произход на стоки

Българската търговско-промишлена палата издава и заверява различни документи, подпомагащи българските търговци за осъществяване на външнотърговската им дейност.


Сертификати за произход на стоки:

1.Форма Европейски съюз
Сертификатът за произход на стоки е документ, който удостоверява произхода на стоките подлежащи за износ. Определянето на произхода на изнасяната стока е една от ключовите бази за прилагане на тарифни и други важни критерии. Сертификатите за произход са предназначени единствено да докажат произхода на стоките с цел да задоволят митнически или търговски изисквания от типа на акредитиви и др.
Сертификатът за произход, заверяван от БТПП включва: оригинал, копия на сертификата – 3 бр. и заявление за издаването му. Формулярите съответстват на международните стандарти за формат и спецификация на документа – размери, тегло на хартия, растерен фон, цветово оформление.
Сертификатът за произход се заверява от БТПП в 1 оригинал и три копия, по искане на българска фирма-износител. Попълват се четливо (не ръкописно) на английски, френски, немски или руски езици, в зависимост от изискванията на клиента.
Всеки издаден сертификат съдържа отпечатан референтен номер и уникален, официален сериен номер, поставян при заверката на документа.
За всяка отделна пратка се издава само един сертификат за произход. Ако дадена стока се изнася например с 3 камиона, необходимо е стоката от всеки камион да бъде придружена с отделен сертификат за произход.
Всички печатни грешки и всички промени в сертификатите трябва да бъдат коригирани чрез зачертаване на неправилните данни и вписване на корекциите, след което издаващият орган отбелязва с подпис и печат, че „промяната е одобрена". Не се разрешава корекции да се извършват чрез изтриване или с използване на течни коректори.


2. Сертификат за произход на стоки Форма "А", съгласно Общата система за преференции (GSP)

Представянето му е необходимо условие за ползване на преференции при вноса на български стоки, т.е. това е преференциален сертификат.
За да могат българските износители да ползват преференции при вноса на стоки в други страни, необходимо е тези стоки да отговарят на определени условия. Като основа е приета и се прилага концепцията за произхода на дадена стока, т.е. страната-износителка трябва да докаже, че изнасяната стока е изцяло произведена в нея или е претърпяла достатъчна степен на преработка, съобразно приетите преференциални схеми. Удостоверяването и доказването на това обстоятелство се извършва със сертификат форма"А".
Сертификатът форма "А" се заверява от БТПП в 1 оригинал и три копия, по искане на българска фирма-износител. Попълва се четливо на английски или френски езици. Бланките за този сертификат са специални, изработени в съответствие с изискванията на Общата система за преференции.
За всяка отделна пратка се издава самостоятелен сертификат за произход. Ако дадена стока се изнася напр. с 3 камиона, необходимо е стоката от всеки камион да бъде придружена с отделен сертификат за произход.

Изисквания за издавания на сертификати за произход на стоката

1.ЗА ФИРМА, РЕГИСТРИРАНА В БТПП
служителят на Палатата служебно извършва проверка в компютърната система на "Търговския регистър" за верността на попълнените данни и положения спесимен. Ако някои от данните са променени, сертификатът се заверява и се актуализира информацията.

2.ЗА ФИРМА, НЕРЕГИСТРИРАНА В БТПП
Сертификатът се заверява при представяне на следните документи:

 • документ за актуално състояние от Агенцията по вписванията;
 • ако управляващият по регистрация сам представя документите си за заверка, същият полага подписа си пред служителя от отдел "Търговски регистър" на БТПП върху декларация за спесимен, по образец на Палатата. Спесименът от подписа се съхранява в отделно дело на търговеца и не се изисква повторното му представяне, при последващи заверки на сертификати за произход на стоки;
 • ако сертификатите за произход се представят за заверка от друго лице, но са подписани от управляващия по регистрация, необходимо е да се представи в оригинал нотариално заверен спесимен от подписа му или нотариално заверен препис от него;
 • ако сертификатите за произход, които се представят за заверка са подписани от лице, което не е управляващо по регистрация, е необходимо да се представи нотариално заверено пълномощно, в оригинал, подписано от управляващия по регистрация или нотариално заверен препис от това пълномощно. Ако пълномощното е със срок на валидност, след изтичането му следва да се представи ново такова;
 • ако упълномощено лице представя лично документите в Палатата, същото полага подписа си пред служителя от отдел "Търговски регистър" на БТПП върху декларация за спесимен по образец на Палатата.
 • ако упълномощеното лице не представя лично документите в Палатата, необходимо е представяне на нотариално заверен образец от подписа му в оригинал.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Вписването в Търговския регистър на БТПП значително улеснява фирмата, тъй като по този начин информацията за нея е въведена в компютърната система и се проверява служебно. Така, няма да се налага, при всяка заверка на сертификат за произход да се представят цитираните по-горе документи.


ДОКУМЕНТИ, ДОКАЗВАЩИ ПРОИЗХОДА НА СТОКАТА
В зависимост от вида й, те могат да бъдат:

 • декларация от производителя с описание на крайния продукт и произхода на вложените в него суровини и материали, като в зависимост от стоката се отчита извършена достатъчна степен на преработка/обработка в специално оборудвано за това помещение/цех, стойност на вложените суровини и материали от трети страни и т.н. в съответствие с приетите международни правилата за определяне на произхода на стоките;
 • заводски фактури; 
 • копие от митническа декларация за внос на стоката, сертификат "EUR.1" или друг вид сертификат за произход, издаден от оторизирана за това институция в чужбина (за доказване на чужд произход), или
 • фактури с деклариран върху тях произход; 
 • сертификат за качество, или фитосанитарен сертификат (при износ на стоки от растителен произход), или ветеринарен сертификат (при износ на стоки от животински произход) или анализно или лабораторно свидетелство (при износ на лекарства, козметика, медикаменти, химически препарати и др.), изготвени от съответни сертифицирани лаборатории;

Заверка на подписи
Заверка на подписи на официалните представители на фирмите, положени върху различни външнотърговски документи - писма, фактури, договори, декларации. ценови листи и др..ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ФОРСМАЖОР

Документът се издава по искане на български търговец, страна по външнотърговски договор, който е изпаднал в обективна невъзможност да изпълни договорните си задължения към чуждестранния партньор, поради настъпили непредвидими (форсмажорни) обстоятелства - пожари, аварии, природни бедствия, ембарго, правителствени забрани и др. Документът е международно признат и се приема като доказателство от всички международни арбитражни институции.СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ЗАВЕРКА НА ПОКАНИ-ДЕКЛАРАЦИИ ЗА БИЗНЕСПЪТУВАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

БТПП и РТПП/К консултират българските търговци относно условията и изискванията на приетата Наредба за издаване на визи и определяне на визовия режим на Р България и при заявено желание от тяхна страна, им оказват съдействие за осигуряване и попълване на формулярите на покани-декларации и представянето им за заверка от нотариус и в службите за административен контрол на чужденците.


КОНСУЛТАЦИИ, ИЗЛОЖБИ, БИЗНЕС-ПРОЯВИ И ДР.

 • Организиране на семинари и обучения за професионална квалификация и бизнес култура;
 • Организиране на бизнес-прояви, презентации, участие в панаири и изложения;
 • Консултации по търговско-правни и митнически въпроси;
 • Консултации по маркетинг и мениджмънт, управление на МСБ
 • Изготвяне на бизнес-оценки на машини и съоръжения, недвижими имоти
 • Консултации по международни проекти и програми;
 • Арбитражен съд на БТПП. 

Copyright © 2008-2024 СЛИВЕНСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев